Küldetésnyilatkozat

 

Iskolánk feladata, küldetése

 

  1. Alapvető feladatunknak tekintjük a gyerekek tehetségének kibontakoztatását, tanulásának minőségi fejlesztését, a pedagógiai program és a tanterv hatékony és sikeres megvalósítását.

  2. A társadalmi és tanulási tapasztalatok széles körét kívánjuk biztosítani diákjaink számára, figyelembe véve életkori sajátosságaikat, képességeiket és igényeiket.

  3. Az iskolai munka folyamán a nevelői szerep alkotó jellegét hangsúlyozzuk, amely az adott szituációban eredetiséget, kreativitást kíván. Elvekben egységességre, megoldási módokban az adott szituációtól függő sokszínűségre törekszünk.

  4. Mind a „szabadon engedést”, mind az „abszolút érvényű merev nevelést” szélsőséges nevelési módszernek tekintjük. Nézetünk szerint minden pedagógiai  döntésnél a körülmények sokaságát kell figyelembe venni.

  5. Minden kapcsolatunkat az őszinteség és a felelősségérzet irányítja, elismerjük az egyén jogait, és kiemeljük a szociális érzékenység és tudás fontosságát.

  6. A közösségi viselkedésrend keretei között az egyének sokoldalú kibontakoztatására törekszünk felelős feladat és tevékenységrendszer biztosításával.

  7. Az egyén és közösség viszonylatában kiemelten építünk az iskola tevékenységrendszere mentén szerveződő kiscsoportok sajátos személyiségfejlesztő hatásaira.

  8. Kialakítjuk és fenntartjuk a tanuláshoz szükséges szakmai feltételeket.

  9. A tudatos pozitív érzelmeket keltő, személyiséget bátorító nevelői attitűdöt hangsúlyozzuk. Elítéljük a következetlen, sablonosan cselekvő, kategorizáló nevelői               magatartást.

  10. Az iskola életének és munkájának minden területén folyamatos fejlődésre törekszünk.

 

A Gárdonyi  Géza  Tehetségfejlesztő  Általános  Iskola  nevelőtestülete  az intézményben folyó minőségügyi tevékenység folyamatos figyelemmel kísérésére, koordinálására, a folyamatszabályozó és a fejlesztő-javító tevékenységek, valamint a tevékenységet végzők támogatására, a szükséges eroforrások biztosítására, a minoségügyi dokumentumok szakszeru elkészítésére, kezelésének és alkalmazásának nyomon követésére Támogató Szervezetet hozott létre. A Támogató Szervezet mellett az intézmény az egyes feladatok átgondolására és megvalósítására teameket, minőségi köröket alakított ki. Hat minőségi körben dolgoznak kollégáink a szervezeten belül. Az egyes körök körvezető irányításával végzik feladatukat.

 

Simon Gáborné

a Támogató Szervezet vezetője