Vándortábor

A Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményi közzétételi listája

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § (1) és (3) bekezdései, valamint a 24. § (4) bekezdésének rendelkezése alapján a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményi közzétételi listája:

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

A tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti.

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola). A további felvételi lehtőségeket a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24.§-a szabályozza.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a határidő számítás és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.

Az első osztályosok beíratása a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala illetékességi területén működő általános iskolák számára a hivatal által meghatározott időben történik.

A tanuló átvételére – kivétel, ha az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az iskolatípus változtatásával is jár – a tanítási év során bármikor lehetőség van.

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Az első osztályosok beíratása a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala illetékességi területén működő általános iskolák számára a hivatal által meghatározott időben történik.

Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében vették fel az iskolába, a beiratkozásának időpontját az iskola igazgatója állapítja meg.

A Győri Tankerületi Központ a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola tekintetében a 2018/2019. tanévben indítható iskolai osztályok számát az alábbiak szerint állapította meg:

Évfolyam

Osztályszám

 

1.

3

Alsó tagozat:

12 osztály

2.

3

3.

3

4.

3

5.

3

Felső tagozat:

14 osztály

6.

4

7.

4

8.

3

Indítható osztályok száma összesen: 26 osztály

 

A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Étkezési díjak:

A nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint térítési díjat kell fizetni. Ennek összege:

 

Napközi

Menza

Teljes ár

645 Ft/nap

401 Ft/nap

50% kedvezmény

322 Ft/nap

200 Ft/nap

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Ilyen ellenőrzések az elmúlt tanévben nem voltak az intézményben.

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Az intézmény nyitva tartásának rendje

Az iskola létesítményeiben a tanulók csak pedagógusi felügyelettel tartózkodhatnak.

Az iskola főépülete tanítási napokon 6:00-20:00 között tart nyitva portai ügyelettel.

Az iskola Bartók Béla úti bejárata reggel 6:00-8:00 között és délután 12:30-15:30 között van nyitva.

Az iskola hátsó kapuja reggel 6:00-8:00 között és délután 15:30-16:30 között van nyitva, egyébként rendeltetésszerűen zárva

Tanévközi tanítási szünetekben igény szerinti nyitva tartást az iskola intézményvezetője engedélyezhet.

A tanulók és a szülők hivatalos ügyeiket a titkárságon, a gazdasági irodában ügyfélfogadási időben intézhetik. A titkárság ügyfélfogadási ideje munkanapokon 7:45‑9:00 és 14:00‑15:00.

 

A 2018/2019-es tanév rendje

 

 

SZEPTEMBER

3. (hétfő)

ELSŐ TANÍTÁSI NAP

 

5. (szerda)

SZM ÉRTEKEZLET

15:30

5. (szerda)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

16:30 alsó tagozat
17:00 felső tagozat                                

21. (péntek)

ŐSZI TÚRA

alsó, felső tagozat    
tanítás nélküli munkanap                      

17-től (hétfő) - 21-ig (péntek)

HATÁRTALANUL!

7. évfolyam

25. (kedd)

PAPÍRGYŰJTÉS

felső tagozat                                    

27. (csütörtök)

PAPÍRGYŰJTÉS

alsó tagozat                                    

OKTÓBER

5. (péntek)                                                                                                                          

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
(az aradi vértanúk emléknapja)

1. óra felső tagozat és                                     alsó tagozat

12. (péntekig)

első évfolyamosok felmérése
DIFER-hez

 

13. (szombat)

GÁRDONYI-NAP

munkanap okt. 22. (hétfő) helyett
tanítás nélküli munkanap

19. (péntek)

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
(az 1956-os forradalom ünnepe)

2. óra felső tagozat és                                     alsó tagozat

23. (kedd)

NEMZETI ÜNNEP

TANÍTÁSI SZÜNET

25. (csütörtök)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
a 8. osztályos tanulók szüleinek

 

29-től (hétfő) -31-ig (szerda)

ŐSZI SZÜNET

utolsó tanítási nap okt. 26. (péntek)
első tanítási nap nov. 5. (hétfő)

NOVEMBER

7. (szerda)

FOGADÓÓRÁK

16:30-18:00 alsó és felső tagozat

10. (szombat)

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP

munkanap nov. 2. (péntek) helyett
tanítás nélküli munkanap

14. (szerda)

BEMUTATÓ ÓRA
a JELENLEGI első osztályos tanulóink szüleinek

elsős tanítók, 1. évfolyam osztályai, szülők

30. (péntek)

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS

alsó, felső tagozat

DECEMBER

1. (szombat)

MUNKANAP ÁTHELYEZÉS

december 24. (hétfő) helyett

15. (szombat)

MUNKANAP ÁTHELYEZÉS

december 31. (hétfő) helyett

21. (péntek)

KARÁCSONYI MŰSOR

3-4. óra alsó és felső tagozat

december. 27-től (csütörtök) január 2-ig (szerda)

TÉLI SZÜNET

utolsó tanítási nap dec. 21. (péntek)
első tanítási nap jan. 3. (csütörtök)

JANUÁR

9. (szerda)

BEMUTATÓ FOGLALKOZÁSOK
a LEENDŐ első osztályosok szüleinek

tanítók, osztályuk, szülők
8:00

január 9. - április 26. között

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

 

22. (kedd)

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
(a magyar kultúra napja)

 

25. (péntek)

I. FÉLÉV UTOLSÓ NAPJA

 

28. (hétfő)

OSZTÁLYOZÓ ÉRTEKEZLET

14:00 felső tagozat
14:30 alsó tagozat

FEBRUÁR

1. (péntek)

FÉLÉVI BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS

1. óra

4. (hétfő)

FÉLÉVI NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLET

16:00

6. (szerda)

FÉLÉVI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

16:30 alsó tagozat                                           17:00 felső tagozat

8. (péntek)                                                      

FARSANG

13:00 - 15:00 alsó tagozat                                       16:00 - 18:00 5-6. osztály                                     16:00 - 19:30 7-8. osztály

25. (péntek)

ÜNNEPI MEGEMLÉKZÉS
(a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja)

 

február 25. - március 1.
(hétfő-péntek)

„Pénz7” PÉNZÜGYI ÉS VÁLLALKOZÓI TÉMAHÉT

 

MÁRCIUS

9-14. (szombat-csütörtök)

SÍTÁBOR

 

12. (kedd)

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
(az 1848-as forradalom ünnepe)

1. óra felső tagozat és                                     alsó tagozat

13. (szerda)

SÍSZÜNET

tanítás nélküli munkanap

14. (csütörtök)

SÍSZÜNET

tanítás nélküli munkanap

15. (péntek)

NEMZETI ÜNNEP

TANÍTÁSI SZÜNET

18-22. (hétfő-péntek)

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT

 

ÁPRILIS

3. (szerda)

NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLET

országos mérések elemzése

8-12. (hétfő-péntek)

DIGITÁLIS TÉMAHÉT

 

9. (kedd)

PAPÍRGYŰJTÉS

felső tagozat

10. (szerda)

FOGADÓÓRA

16:30-18:00

11. (csütörtök)

PAPÍRGYŰJTÉS

alsó tagozat

17. (szerda)

NEVELŐTESTÜLETI KIRÁNDULÁS

tanítás nélküli munkanap

18-23. (csütörtök-kedd)

TAVASZI SZÜNET

utolsó tanítási nap ápr. 16. (kedd)
első tanítási nap ápr. 24. (szerda)

MÁJUS

1. (szerda)

MUNKA ÜNNEPE

TANÍTÁSI SZÜNET

15. (szerda)

LEENDŐ 1. OSZTÁLYOSOK SZÜLŐI ÉRTEKEZLETE

16:30 leendő 1. osztályos tanítók, szülők

16. (csütörtök)

ÜNNEPI MEGEMLÉKZÉS
(a holokauszt áldozatainak emléknapja)

 

16. (csütörtök)

FÉNYKÉPEZKEDÉS

8:00-tól

18. (szombat)

CSALÁDI NAP

 

22. (szerda)

KOMPETENCIA MÉRÉS
(idegen nyelv)

6. és 8. évfolyamosoknak

29. (szerda)

KOMPETENCIA MÉRÉS
(magyar, matematika)

6. és 8. évfolyamosoknak

29. (szerda)

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS

alsó tagozat

május 26. (vasárnap) - június 1. (szombat)

ERDEI ISKOLA

2 turnus, 4-4 napig

május utolsó hete

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK

felső tagozat

JÚNIUS

4. (kedd)

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
(a nemzeti összetartozás napja)

 

7. (péntek)

OSZTÁLYOZÓ ÉRTEKEZLET

14:00 8. évfolyam

10. (hétfő)

PÜNKÖSD HÉTFŐ

TANÍTÁSI SZÜNET

12. (szerda)

OSZTÁLYOZÓ ÉRTEKEZLET

14:00 felső tagozat
14:30 alsó tagozat

14. (péntek)

BALLAGÁS

16:30

14. (péntek)

UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP

 

18. (kedd)

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS

16:00 alsó tagozat                                           17:00 felső tagozat                                    

19. (szerda)

TANÉVZÁRÓ NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLET

16:00

17-21. (hétfő-péntek)

NYÁRI NAPKÖZI

 

24-28. (hétfő-péntek)

NYÁRI NAPKÖZI

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés az elmúlt tanévben nem volt.

 

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

Szervezeti és működési szabályzat

Házirend

Pedagógiai program

 

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

MUNKAKÖR

ALAPVÉGZETTSÉG

EGYÉB VÉGZETTSÉGEK

       

1.

tanár

angol- történelem szakos tanár

angol nyelv- és irodalom szakos bölcsész és tanár

2.

tanár

biológia-testnevelés szakos tanár

okl. gyógytestnevelő,

   

tanár, sportedző, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

3.

tanító

általános iskolai tanító pedagógia szakkollégiumi és
testnevelés szakkollégiumi képzéssel

művelődési és felnőttképzési menedzser

   

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

4.

tanár

matematika-kémia szakos tanár

 

5.

tanító

általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen művelődésszervező szakkollégiumi képzéssel

 

6.

tanító

általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel

óvodapedagógus, gyógytestnevelés szakirányon

   

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

7.

tanár

ének-zene - történelem szakos tanár

 

8.

tanár

népművelő-történelem szakos tanár

földrajz szakos tanár

9.

tanár

matematika-fizika szakos tanár

 

10.

tanár

magyar nyelv és irodalom - ének-zene szakos tanár

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

11.

tanító

általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel
orosz speciális kollégiummal

általános iskolai német nyelvoktató tanító

   

12.

tanító

általános iskolai tanító

 

13.

tanár

okleveles filozófia szakos bölcsész és tanár

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár,
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

14.

tanár

földrajz-testnevelés szakos tanár

okleveles gyógytestnevelő tanár

15.

tanító

általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel

általános iskolai angol nyelvoktató tanító

16.

tanító

általános iskolai tanító angol műveltségi területen

 

17.

tanító

általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel

 

18.

tanító

általános iskolai tanító angol műveltségi területen

 
   

19.

tanító

általános iskolai tanító

általános iskolai német nyelvoktató tanító

20.

tanító

általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen

 

21.

tanító

általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel

 

22.

tanító

általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen

 
   

23.

tanító

általános iskolai tanító könyvtár és orosz nyelv szakkollégiumi képzéssel

 

24.

tanár

matematika-kémia-számítástechnika szakos tanár

okleveles informatika szakos tanár

   

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

25.

tanár

földrajz-matematika-számítástechnika szakos tanár

okleveles informatika szakos tanár

   

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

26.

tanító

általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel

 

27.

tanár

magyar nyelv és irodalom - ének-zene szakos tanár

 

28.

tanár

matematika-rajz szakos általános iskolai tanár

 

29.

tanító

általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen

 

30.

tanító

általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

   

31.

tanár

matematika-rajz szakos általános iskolai tanár

számítástechnika szakos általános iskolai tanár

32.

tanító

általános iskolai tanító ének szakkollégiumi képzéssel

 

33.

tanító

általános iskolai tanító rajz speciális kollégiummal

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

   

34.

gyógypedagógus

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

 
   

35.

tanár

biológia-angol szakos általános iskolai tanár

 
   

36.

tanító

általános iskolai tanító matematika műveltségi területen

 

37.

tanító

általános iskolai tanító, könyvtár szakkollégiumi képz.

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

38.

tanító

általános iskolai tanító pedagógia szakkollégiumi képzéssel

 

39.

tanító

általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen

 
   

40.

tanító

általános iskolai tanító német nyelvi szakkollégiumi képzéssel

 

41.

tanár

történelem-orosz szakos általános iskolai tanár

német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

   

42.

tanár

általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

   

általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen

43.

tanár

általános iskolai tanító rajz speciális kollégiummal

rajz szakos tanár,

   

általános iskolai német nyelvoktató tanító

44.

tanár

matematika-testnevelés szakos általános iskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

   

45.

tanár

biológia-rajz szakos általános iskolai tanár

okleveles biológiatanár

   

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

46.

tanár

magyar nyelv és irodalom- történelem szakos tanár

okleveles történelem szakos bölcsész,

   

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár,

   

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

47.

tanító

általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel

általános iskolai hitoktató,

   

okleveles pedagógiatanár,

   

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

48.

tanító

általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

   

49.

tanár

földrajz- történelem szakos tanár

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

   

okleveles magyartanár

   

okleveles történelemtanár

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

MUNKAKÖR

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

SZAKKÉPZETTSÉG

1.

iskolatitkár

szakközépiskolai érettségi

kisvállalkozások gazdasági ügyintézője

2.

iskolatitkár

főiskola

közgazdász tanár kereskedelmi szakon

3.

rendszergazda

szakközépiskolai érettségi

rendszergazda

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

 

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A 2017/2018-as tanévben

évfolyamismétlés: 3 fő

kimaradók:        8. évfolyamról: 101 fő

                            jogviszonyszüneteltető betöltötte 16. évét: 2 fő

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A szülők, tanulók igényeinek, az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek, a fenntartó által biztosított lehetőségek függvényében, valamint a gyermekek továbbtanulási igényeinek figyelembe vételével szervezzük a nem kötelező tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat az intézmény pedagógiai programja szerint.

A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, rendje:

Szervezeti formák

 • napközi otthon
 • tanulószoba
 • szakkörök
 • előkészítő, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások
 • sportköri foglalkozások
 • fejlesztő foglalkozások (SNI/BTM tanulók részére)
 • gyógytestnevelési foglalkozások
 • DSE foglalkozások

A tanuló joga, hogy válasszon a választható szakköri foglalkozások közül.

A tanulók (szülők) a pedagógiai program nyilvánosságával, valamint az osztályfőnökök tájékoztatásával ismerhetik meg a következő tanévben választható tantárgyakat, foglalkozásokat; – a részvétellel kapcsolatos igényeiket írásban, az iskola által biztosított űrlap kitöltésével az éves munkarendben meghatározott időpontig jelenthetik be az osztályfőnöknek.

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje, az otthoni, napközis és tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai

Házi feladatok

Írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásánál figyelembe kell venni:

 • tanulói terhelhetőséget napi és heti szinten
 • a tanulók életkorát
 • az egyes diákok képességeit, adottságait
 • az értelmi fejlettséget
 • a fejlődés ütemét
 • a napi tanórai foglalkozások hosszát
 • tantárgy sajátosságait és heti óraszámát
 • házi feladat előkészítettségét

Az alsós tanulóink zöme a napköziben a tanulási idő alatt végzi el feladatait, így a osztálytanító számára mindig van visszajelzés a napközis kollégától. Ennek segítségével meghatározható az a házi feladat mennyiség, ami optimálisnak mondható. Az otthoni, napközis tanulást a jövőben is fontosnak tartjuk, hiszen olyan képességeket fejleszt a gyerekeknél, amelyekre állandóan szükségük van. A házi feladatok az önálló munkavégzést, az önellenőrzés képességének fejlődését egyaránt segíthetik.

A házi feladatok célja:

 • a tanítási órákon tanultak gyakoroltatása
 • a tanítási órákon tanultak megértésének ellenőrzése
 • a tanítási órákon tanultak rögzítése, elmélyítése
 • a tantárgy sajátosságának megfelelő különböző készségek kialakítása
 • tanult ismeretek alkalmazásának ellenőrzése

Szóbeli házi feladatok elvei:

 • szolgálja az ismeretek bevésését, elmélyítését
 • fejlessze a memóriát
 • fejlessze a szóbeli kifejezőkészséget

A szóbeli házi feladatok korlátai:

 • egy tantárgyból annyi szóbeli házi feladat adható, amennyit az átlagos képességű tanuló fél óra alatt el tud sajátítani
 • szóbeli házi feladat csak olyan tankönyvből adható, mellyel a tanuló rendelkezik (kivétel az egyébként másként értékelt szorgalminak vagy gyűjtőmunkának adott feladat)

Az írásbeli feladatok elvei:

 • az órai munkának és az írásbeli házi feladatnak összhangban kell lennie
 • terjedelmét tekintve a tanuló számára legyen megoldható fél óra alatt

Az írásbeli házi feladat korlátai:

 • az óraszámtól függően hét végén annyi írásbeli házi feladat adható, amennyit a tanuló képes pénteken megoldani

A füzetvezetést érdemjeggyel nem értékeljük.

 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások célja, formái, rendje, korlátai és értékelése

Az első évfolyamon az írásbeli beszámoltatásnak – életkori sajátosságuknál fogva – kisebb a súlya, mint a felsőbb évfolyamokon. Ahogy haladnak előre tanulmányaikban, egyre gyakoribbá válik az írásbeli számonkérés. Ügyelnünk kell arra, hogy ez ne kerüljön túlsúlyba, a szóbeli feleletre is legyen lehetőség. Ezt különösen azoknál a tanulóknál kell figyelembe vennünk, akiknél a dyslexia, dysgraphia gyanúja fennáll, illetve vizsgálattal ezek megléte beigazolódott.

Az alsó tagozaton alapvetően a következő formák vannak jelen:

Írásbeli felelet: önálló órai munka egy-egy konkrét anyaghoz kapcsolódóan, vagy kérdés-felelet formájú számonkérés. Lehet egyéni vagy csoportos, esetleg az egész osztályra vonatkozó. 15-20 perc alatt megoldható, kisebb terjedelmű írásbeli munka. Értékelése történhet „kisjeggyel”, vagy átlagos súlyú érdemjeggyel. Mellette a szóbeli feleletek lehetőségét is biztosítjuk tanulóinknak.

Témaközi felmérés: egy-egy tematikus egységen belüli, kisebb anyagrészhez kapcsolódóan. Ez már akár egy teljes órát igénybe vehet. Érdemjeggyel értékeljük.

Témazáró felmérés: egy-egy témakör lezárásakor az ismeretek alapos összefoglalása után íratjuk. Maximum 45 percet vesz igénybe.

Szummatív – félévi, év végi – felmérés: több témát ölel fel. Alapos előkészítés, ismétlés, összefoglalás után íratjuk meg, az évfolyamon belül azonos mérőanyaggal.

Általános szabályok az írásbeli feleltetéssel kapcsolatban:

 • Természetesen mindig az adott tantárgytól függ, hogy az írásbeli beszámoltatás melyik formájával élünk.
 • Diagnosztizálás céljából íratott felmérőket nem osztályozunk.
 • Egy nap kettőnél több témazárót nem íratunk.
 • A felméréseket a tanmenetek tartalmazzák, a tanulók időben értesülnek róla.
 • Elegendő időt adunk a felmérés megírására és az önellenőrzésre.
 • Szöveges értékelést is fűzhetünk a felméréshez – szóban mindig, lehetőleg rövid írásbeli megjegyzést a felmérésre is írhatunk.
 • Az első évfolyamon szeptemberben csak a szöveges értékelést alkalmazzuk, %-os eredményeket a félévi és év végi felméréseknél közlünk a szülőkkel.
 • Az első évfolyamon év közben, félévkor és év végén is szöveges értékeléssel minősítjük tanulóinkat.
 • A 2. évfolyamon évközi érdemjegyeket kapnak a gyerekek, de félévkor a szöveges értékelést alkalmazzuk. Ezen az évfolyamon év végén osztályzatokkal értékelünk, kivételt képeznek a készségtárgyak (technika, rajz, ének, testnevelés), ahol szövegesen értékeljük a tanulók teljesítményét.
 • A 3-4. évfolyamon év közben érdemjegyeket, félévkor és év végén osztályzatokat kapnak diákjaink, kivételt képeznek a készségtárgyak (technika, rajz, ének, testnevelés), ahol szövegesen értékeljük a tanulók teljesítményét.
 • 2. és 4. évfolyam év végén matematikából és magyar nyelvből évfolyamméréseket végzünk.

A felső tagozat gyakorlata

Az írásbeli beszámoltatás célja:

 • A tanult ismeretek ellenőrzése
 • A tananyagbeli ismeretek hiányosságainak felmérése
 • A tananyagbeli tudás értékelése

Az írásbeli beszámoltatás formái:

 • témaközi dolgozat
 • témazáró dolgozat
 • irodalmi dolgozatok
 • fogalmazások­
 • házi dolgozat
 • szorgalmi feladat
 • mérés
 • feladatlap
 • teszt
 • fogalmazás
 • esszé

A beszámoltatások rendje:

 • A félévkor és a tanév végén írt témazáróknak döntő jelentőségük van a félévi, illetve év végi jegy megállapításában.
 • A témaközi dolgozat időpontját a tanár előre nem jelenti be a tanulóknak.
 • A témazáró dolgozat időpontját a tanár legalább egy héttel a megíratás előtt köteles a tanulók tudomására hozni.
 • A meg nem írt témazárót a tanuló köteles pótolni.
 • A témaközi dolgozat az aktuális fejezet néhány leckéjéből tartalmaz feladatokat.
 • A témazáró a kijelölt fejezet vagy fejezetek átfogó lezárása, feladatai a kijelölt teljes tananyagot érinthetik.
 • A házi dolgozatot, a szorgalmi feladatot az alkalmanként kijelölt anyagrész alapján otthon készíti el a tanuló.
 • Az intézményi mérési rendszer meghatározott szempontok szerint történik.
 • Országos mérés a rendeleteknek megfelelően folyik.

A beszámoltatások korlátai:

Minden évfolyamra, minden osztályra érvényes korlátozás, hogy:

 • A témaközi dolgozatok írására az óra egy része áll rendelkezésre, a témazárók, mérések egész órás időtartamúak.
 • A témaközi dolgozattal kapcsolatban nincs bejelentési kötelezettség.
 • Témazárót, mérést a 6. órában íratni nem lehet.
 • A szaktanárok egy tanítási napon maximum 2 tantárgyból írathatnak témazáró dolgozatot.

Az írásbeli beszámoltatás szerepe, súlya a tanulók tudásának értékelésében:

 • A témaközi dolgozatra kapott érdemjegy értéke azonos egy szóbeli feleletével.
 • A témazáró dolgozatok érdemjegyei hangsúlyosabbak, mint a témaközi dolgozatoké, és kiemelten kell őket figyelembe venni.
 • Idegen nyelvből szintfelmérő dolgozat írása szükséges, ha a tanuló csoportot vált vagy másik iskolából érkezik.
 • Házi dolgozatok és szorgalmi feladatok érdemjegyeinek értéke arányban áll a végzett feladat értékével. Értékelése felelet értékkel bír.
 • Az intézményi mérés értéke egy témazáró dolgozat érdemjegyével azonos értékű lehet.
 • Országos mérés esetén nincsen érdemjeggyel értékelés.

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyi és évfolyamonkénti követelményeit az iskola nevelőtestülete a helyi tantervében határozza meg. Minden vizsgatantárgy követelményei, értékelésének szabályai megegyeznek az intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerrel. A pedagógiai program részét képező helyi tanterv elérhető az intézmény honlapján.

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A tanulmányok alatti vizsgák időpontjáról írásban értesíti az iskola a szülőt és a tanulót. A vizsgák tervezett időpontját az intézmény éves munkaterve tartalamazza.

Osztályozó vizsgák – az éves munkatervhez igazodva, lehetőség szerint:

Félévi – az első félév végén, január második és harmadik hetében

Évvégi – a második félévben, május harmadik és negyedik hetében

Különbözeti vizsgák – tanévenként két alkalommal, a féléveket megelőző két hetes időszakban, szükség esetén ettől eltérő időpontot az intézményvezető kijelölhet

Javítóvizsgák – augusztus 15. és augusztus 31. között

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Osztály

Létszám

1.a

30

1.b

30

1.c

30

2.a

27

2.b

27

2.c

27

3.a

30

3.b

30

3.c

30

4.a

32

4.b

30

4.c

32

5.a

28

5.b

28

5.c

24

6.a

25

6.b

29

6.c

28

6.d

25

7.a

25

7.b

26

7.c

26

7.d

26

8.a

28

8.b

29

8.c

28